"ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562"

ยินดีด้วย คุณเล่นผ่าน!!

กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุล ที่จะใช้บน E-Cert

คุณยังเล่นผ่านไม่ครบทั้ง 3 level

กรุณาเล่นให้ผ่าน